W 2022 r. w ramach KABAKowego Raportu CSR podjęliśmy próbę samodzielnego policzenia śladu węglowego naszej produkcji. Rok później poszliśmy o krok dalej i poprosiliśmy o pomoc zewnętrznego eksperta. Dzięki współpracy z dr. inż. Przemysławem Poszwą możemy zaprezentować raport na temat śladu węglowego firmy KABAK. 

Dlaczego właściwie zdecydowaliśmy się na ten krok? Bo jako KABAK dążymy do osiągnięcia pełnej neutralności środowiskowej, a żeby skutecznie redukować swój wpływ na środowisko, musimy go najpierw zmierzyć. Świadomość tego, jakie emisje i w jakich obszarach generujemy jako firma daje nam zaś możliwość zaplanowania i wdrożenia szeregu działań, które pozwolą skutecznie zmniejszać nasz ślad węglowy w kolejnych latach.

Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze emisje to także te, które przypadają na KABAKowe produkty w całym łańcuchu dostaw. Dlatego audytujemy naszych dostawców, edukujemy ich i staramy się współpracować tylko z tymi podmiotami, dla których redukcja wpływu działalności na środowisko jest równie istotna, co dla nas. Wierzymy również, że dając przykład, przyśpieszymy zmianę większych od nas uczestników rynku, którzy być może m.in. dzięki temu zaczną swoją zmianę.

My zabieramy się do wdrażania rekomendacji, a Ciebie zachęcamy serdecznie do lektury! 

Żeby skutecznie redukować swój wpływ na środowisko, trzeba go najpierw zmierzyć. Dlatego zdecydowaliśmy się zbadać ślad węglowy naszej firmy z pomoca zewnętrznego eksperta, dr. inż. Przemysława Poszwy. Poniżej przedstawiamy nie tylko najważniejsze dane dotyczące emisji generowanych przez KABAKa, ale także informacje o krokach, które zamierzamy podjąć, by te liczby stały sie jeszcze niższe.

Ogólne informacje na temat emisji

Tabela obok odnosi się do emisji niezależnych od wszelkich transakcji dotyczących gazów cieplarnianych, takich jak sprzedaż, zakup, przekazywanie lub przechowywanie uprawnień.

Komentarz KABAK:
Żeby skutecznie redukować swój wpływ na środowisko, trzeba go najpierw zmierzyć. Dlatego zdecydowaliśmy się zbadać ślad węglowy naszej firmy z pomocą zewnętrznego eksperta, dr. inż. Przemysława Poszwy. Poniżej przedstawiamy nie tylko najważniejsze dane dotyczące emisji generowanych przez KABAKa, ale także informacje o krokach, które zamierzamy podjąć, by te liczby stały sie jeszcze niższe.

Emisje zdezagregowane według typów źródeł [tCO2e]

Zakres 1:

Emisje bezpośrednie z operacji własnych/kontrolowanych [tCO2e]

 • Emisje bezpośrednie z procesów spalania w obiektach stacjonarnych
 • Emisje bezpośednie z ruchomych żródeł spalania
 • Emisje bezpośrednie ze żródeł procesowych
 • Emisje bezpośrednie ze żródeł ulotnych
 • Emisje bezpośrednie ze żródeł rolniczych

Komentarz KABAK:

Pracujemy nad optymalizacją tej części naszych emisji poprzez zastąpienie obecnie używanych środków transportu rozwiązaniami mniej emisyjnymi, takimi jak car-sharing czy podróże koleją.

Zakres 2:

Emisje pośrednie z wykorzystania zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia (metoda bazująca na danych rynkowych) [tCO2e]

 • Emisje pośrednie z zakupionej/pozyskanej energii
 • Emisje pośrednie z zakupionej/pozyskanej pary wodnej
 • Emisje pośrednie z zakupionego/nabytego ogrzewania
 • Emisje pośrednie z zakupionego/nabytego chłodzenia

Komentarz KABAK:

Część zeszłorocznych decyzji strategicznych, takich jak zmiana przestrzeni magazynowej czy zamknięcie wybranych sklepów stacjonarnych, została podjęta m.in. przez chęć ograniczenia emisji przypadających na pojedynczy produkt. Kolejnymi krokami w tym kierunku będą weryfikacja źródeł ciepła w tych lokalizacjach, w których mamy na to wpływ, oraz próba poprawy efektywności energetycznej pomieszczeń, z których korzystamy.

Zakres 2:
Emisje pośrednie z wykorzystania zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia (metoda bazująca na danych lokalizacyjnych) [tCO2e]

 • Emisje bezpośrednie z procesów spalania w obiektach stacjonarnych
 • Emisje bezpośednie z ruchomych żródeł spalania
 • Emisje bezpośrednie ze żródeł procesowych
 • Emisje bezpośrednie ze żródeł ulotnych

Słowniczek kluczowych pojęć:

- wskaźnik określający sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną organizację. Obejmuje on emisje grup hazów: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N20), fluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i sześciofluorku siarki (SF6).

- tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Ze względu na fakt. że różne gazy cieplarniane w różnym stopniu przyczyniają się do postępującego globalnego ocieplenia, stworzono miarę śladu węglowego w postaci kilogramów ekwiwalentu dwutlenku węgla, który pozwala wyrazić emisje poszczególnych gazów cieplarnianych w jednej jednostce i zsumować całkowite oddziaływanie.

- emisje bezpośrednie, które powstają w wyniku spalania paliw kopalnych przez firmę lub są emitowane na skutek wycieków lub w ramach procesów produkcyjnych.

- emisje pośrednie powstając w wyniku wytwarzania wykorzystywanej energii elektrycznej i cieplnej zakupionej przez firmę.

- emisje pośrednie związane z szeroko pojętą działalnością firmy. W ramach tego zakresu pod uwagę bierze się emisje generowane w całym łańcuchu wartości firmy - od powstania wykorzystwanych przez nią materiałów aż do emisji wytwarzanych podczas wykorzystywania produktów i ich utylizacji, dojazdy pracowników, podróże biznesowe czy użytkowanie produktów. 

Raport został opracowany przez dr. inż. Przemysława Poszwę

Zobacz plik źródłowy: